Search Jobs Mandaluyong - J-K Network Manpower Services - Jobs in the Philippines, Job Search & Job Opportunities

 
Contact Us Languages Blogs About Us For employers
  English    -    Change Language
English日本語中文한국어

Change site language

English日本語中文한국어

SIGNUP

Already signup?

SINGUP

LOGIN

Not signup yet?

LOGIN

password reset

Contact Us Login For employers Blogs About Us

Search results 1-10 of 76

2021/03/04 - 2022/03/04
Mandarin Customer Associate 客户服务人员
BPO Company
Mandaluyong City
Php 60,000 - Php 80,000
English, Filipino, Mandarin
Multilingual Filipino
BENEFITS:
• Performance Bonus
• 13th Month Pay13
• HMO
• Vacation Leaves
• Sick Leaves
• Life Insurance

• 绩效奖金
• 13月工资
• 医药卡
• 休假
• 病假
• 人寿保险
2021/03/03 - 2022/03/03
Mandarin Payment Customer Specialist (Php 80,000)
BPO Company
Mandaluyong City
Php 60,000 - Php 80,000
English, Mandarin
Multilingual Filipino
BENEFITS:
● 13th Month Pay
● Sick Leaves
● Vacation Leaves
● Health Insurance
● Government-Mandated Benefits and more
● HMO with 3 Dependents
2021/03/03 - 2022/03/03
Mandarin Team Lead (PHP 100, 000 - PHP 130,000)
BPO Company
Mandaluyong City
Php 100,000-Php 130,000
Mandarin
Multilingual Filipino
BENEFITS:
• Meal and Transportation Allowances
• Leave Credits (VL, SL)
• Life and Health Insurance
• Work from Home
2021/03/01 - 2022/03/01
Analista de Procesamiento de Transacciones en Español (Earn up to PHP 80,000)
BPO Company
Quezon City, Mandaluyong City & BGC, Taguig City
PHP 60,000 - 80,000
English, Irish, Spanish
Foreigner
BENEFITS:
• Paga del 13º mes
• Seguro médico
• Días de vacaciones
• Días de licencia por enfermedad
• Otros subsidios
2021/03/01 - 2022/03/01
Đại diện hỗ trợ kỹ thuật Việt Nam (Công ty BPO)
Công ty BPO
Thành phố Mandaluyong
Php 71,000
Foreigner
BENEFITS:
• Mức lương cạnh tranh
• Hỗ trợ visa làm việc miễn phí
• Các lợi ích Chính phủ-ủy quyền
• Lương tháng 13
• HMO
• Những khoản phụ cấp khác
2021/03/01 - 2022/03/01
เจ้าหน้าที่ตัวแทนสนับสนุนด้านเทคนิคไทย (PHP115,000)
BPO / IT
Mandaluyong City
Php115,000
Multilingual Filipino
BENEFITS:
• ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้
• จ่าย13 เดือน
• ประกันสุขภาพ
• โบนัสตามผลงาน
• ดําเนินการขอวีซ่าทํางานฟร
• ลาป่วย
• ลาพักร้อน
• ผลประโยชน์ตามที่รัฐบาลกําหนด
• อุปกรณ์ในการทํางานทั้งหมดบริษัทเป็นผู้จัดหาให้
• เบี้ยเลี้ยงอื่นๆ
2021/03/01 - 2022/03/01
Mandarin Subject Matter Expert (客户服务团队领导)
BPO Company
Mandaluyong City
Php 100,000 - Php 130,000
English, Mandarin
Multilingual Filipino
BENEFITS:
• Government Mandated Benefits
• HMO
• Leave credits
• Free Processing of Working Visa

福利:
• 政府授权福利
• 医药卡
• 休假
• 免费处理工作签证
2021/03/01 - 2022/03/01
Mandarin Team Lead (客户服务团队领导)
BPO Company
Mandaluyong City
Php 100,000 - Php 150,000
English, Mandarin
Multilingual Filipino
BENEFITS:
• Can provide work equipment
• Government Mandated Benefits
• HMO
• Leave credits
• Free Processing of Working Visa

福利:
• 政府授权福利
• 医药卡
• 休假
• 免费处理工作签证
2021/03/01 - 2022/03/01
Mandarin Helpdesk ( 服务台助理 )
BPO Company
Mandaluyong City
Php 90,000 - Php 100,000
English, Mandarin
Multilingual Filipino
BENEFITS:
• Can provide work equipment
• Government-Mandated Benefits
• HMO
• Leave credits
• Free Processing of Working Visa

福利:
• 政府授权福利
• 医药卡
• 休假
• 免费处理工作签证
2021/02/23 - 2022/02/23
Portuguese Client Support Processor (Night Differential)
IT/BPO
Mandaluyong, Cubao, Eastwood or Taguig City
PHP 50,000- PHP 90,000
English, Irish, Portuguese
Foreigner
BENEFITS:
• Healthcare Insurance (HMO) & Life Insurance coverage from Day 1 of Employment
• Allowances
• Night Differential
• Retirement Plan
• Healthy and Encouraging Work Environment
<<  1  2  3  4  5  6  >>